Sprintplan

Bewaren van gegevens ?
Uit de Dexia aandelenlease-affaire blijkt dat gedupeerden (soms) allerlei gegevens over hun inkomen- en vermogen (spaargeld) moeten overleggen bij de Rechtbank, om de rechter de hoogte van de schadevergoeding te laten vaststellen. Geldt dit ook in de Spaarbeleg/SprintPlan zaak ?

Antwoord: Daarover bestaat momenteel nog geen duidelijkheid omdat er nog geen definitief eindvonnis is in de door ons gevoerde collectieve rechtszaak. Wel raden wij de bij ons aangesloten SprintPlan-gedupeerden aan deze gegevens uit het jaar waarop het SprintPlan-contract werd gesloten te bewaren. Deze gegevens kunnen mogelijk later van nut zijn.

Wij zijn overigens principieel van oordeel dat het inkomen of spaargeld van een gedupeerde niet in oorzakelijk verband staat met door Aegon/Spaarbeleg veroorzaakte schade. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal er van zo'n oorzakelijk verband sprake kunnen zijn.

Wij adviseren u in ieder geval altijd uw Sprintplan contract en de eindafrekening te bewaren.

<< terug