Sprintplan

Moet ik zelf ook een stuitingsbrief verzenden om verjaring van mijn claim te voorkomen
Ofschoon door het voeren van een collectieve rechtszaak collectief verjarng wordt gestuit, adviseren wij de aangesloten SprintPlan-gedupeerden om aan Aegon Bank per aangetekende brief de navolgende brief te zenden met de volgende inhoud. (download de brief als Word-document)

Aegon Bank (Spaarbeleg) N.V.
Postbus 202
2501 CE Den Haag

( uw woonplaats, datum)

Geachte heer, mevrouw,
Ik ben in het verleden deelnemer geweest aan een Sprintplan-overeenkomst van Aegon en heb hierdoor grote financiŽle schade geleden.
Ik ben lid van de Vereniging 'Consument & Geldzaken' en heb mij ter behartiging van mijn belangen met betrekking tot een SprintPlan-overeenkomst aangesloten bij de rechtsprocedures die deze vereniging tegen Spaarbeleg (Aegon Bank N.V.) in gang heeft gezet;

Ik houd mij alle rechten voor met betrekking tot alle rechtshandelingen (verricht door Spaarbeleg/Aegon Bank N.V. en/of een door Spaarbeleg/Aegon Bank aangestelde tussenpersoon,adviseur (bemiddelaar/remisier) terzake van deze SprintPlan- overeenkomst;
Deze brief dient uitdrukkelijk tevens beschouwd te worden als een stuiting met het oog op een eventuele verjaring van mijn rechtsvorderingen inzake het Sprintplan uit welke hoofde en rechtsgrond dan ook. Dit alles slechts voor zover noodzakelijk voor het geval dat niet reeds collectief verjaring van mijn vordering op AEGON Bank is gestuit.

Hoogachtend,


(uw naam, adres en handtekening)

Disclaimer
Tenslotte wijzen wij u uitdrukkelijk op het volgende. Het voorkomen van een verjaring van UW claim is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Het bovenstaande is slechts bedoeld om u op een eventueel verjaringsrisico te attenderen.

<< terug