29-03-2017
Afwijzingsbrief van Aegon Bank ontvangen ? Hier leest u ons standpunt.

Heeft u de voorbije weken een standaard-afwijzingsbrief van Aegon ontvangen op uw ingediende schadeclaim (gebrekkige advisering door onbevoegde tussenpersoon), dan leest u hieronder ons standpunt.

De door Aegon in de standaard-afwijzingsbrief gebruikte argumenten zijn o.i. feitelijk en juridisch onjuist en derhalve weerlegbaar.
Wij merken over de door Aegon gebruikte (valse) argumenten het volgende op:
1 Aegon stelt dat de uitspraken van de Hoge Raad alleen Dexia betreffen
De uitspraak van de Hoge Raad van 2 september jl. is weliswaar gedaan in een Dexia zaak, maar de Hoge Raad heeft de uitspraak uitdrukkelijk van toepassing verklaard op ALLE aandelenleasebanken van destijds, derhalve ook op Aegon Bank inzake het Sprintplan;
2 Aegon stelt dat uw schadeclaim verjaard zou zijn
Uw schadeclaim op AEGON inzake uw Sprintplan is NIET verjaard, want vanaf 2003 tot nu toe steeds COLLECTIEF GESTUIT. Bovendien vormt de uitspraak van de Hoge Raad van 2 september jl. slechts een nadere invulling van de schadeverdeling bij de volgens vaste jurisprudentie vastgestelde zorgplichtschending bij het Sprintplan door Aegon. Deze zorgplichtschending is nog op 7 april 2015 door het Gerechtshof Amsterdam collectief vastgesteld in de rechtszaak Vereniging Consument & Geldzaken tegen Aegon Bank;
3 Aegon stelt dat u zou moeten aantonen dat uw tussenpersoon onbevoegd was en dat Aegon dit wist
Aegon weet zelf heel goed dat de door Aegon/Spaarbeleg destijds ingeschakelde verzekeringstussenpersonen niet over de vereiste Wte-vergunning beschikten. of behoorde dit te weten. Aegon weet ook in welke gevallen er sprake is geweest van tussenkomst en advisering door een tussenpersoon/bemiddelaar. Aegon (Spaarbeleg) heeft deze tussenpersoon/bemiddelaar immers destijds zelf (formeel)aangesteld en vervolgens provisie uitbetaald na diens advisering aan u. U hoeft niet te bewijzen wat Aegon al weet of zelf behoorde te weten.

Mocht u desalniettemin toch nog twijfels houden of uw adviseur/tussenpersoon of tussenpersoonskantoor destijds (d.w.z. toen u uw Sprintplan contract aanging !) bevoegd was om u te adviseren, neem dan contact op met de AFM (tel.:0800-5400540) en doe daar navraag of uw tussenpersoon beschikte over de vereiste Wte-vergunning om het Sprintplan aan u te mogen adviseren. De AFM beheert het Wte-register. Vraag altijd een print van de registratie (of het ontbreken ervan !) van uw tussenpersoonskantoor in het Wte-register.

Wij adviseren u niet in te gaan op de zg.coulance regeling van Aegon (een fopspeen !) omdat deze nu juist NIET geldt voor de Sprintplan-gedupeerden die aantoonbaar hun Sprintplan afsloten na een advies daartoe door een onbevoegde (verzekerings)tussenpersoon. De Hoge Raad heeft uitdrukkelijk bepaald dat in die situatie de volledige schade vergoed dient te worden, plus wettelijke rente. Van zoiets als een ''coulance regeling'' kan dan uiteraard geen sprake zijn.

Uiteraard betreuren wij de uiterst onsportieve en laakbare houding van Aegon die uit de afwijzingsbrieven blijkt. Weest er van overtuigd dat de Vereniging Consument & Geldzaken de strijd met Aegon voortzet totdat de schade wel door Aegon zal zijn uitbetaald aan de bij ons aangesloten Sprintplan-gedupeerden.

Bron: Juridische ledenservice

<< terug